RODO !!!

Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej „RODO”)

 

 

1 - Jak przetwarzamy dane osobowe.

Jako UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UKS LESZNOWOLA w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych członków klubu. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

2 - W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe uzyskane są od Państwa przy podpisaniu deklaracji członkowskiej i obejmują:

imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, dane teleadresowe.

W/w dane wykorzystujemy w następujących celach:

- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych, list zawodników  ubezpieczenie członków klubu podczas obozów sportowych oraz sprawozdania z działalności klubu w Gminie Lesznowola.

- wysyłanie wiadomości email i sms dotyczących terminów zajęć sportowych, zaleganiu z płatnościami oraz informacji dotyczących funkcjonowania klubu.

- wykorzystujemy wizerunek członka klubu na  zdjęciach z zajęć sportowych umieszczając je na stronie klubu www.ukslesznowola.pl i klubowym koncie facebook.

 

3 - Które dane należy nam podać

Klub UKS LESZNOWOLA do realizacji zajęć sportowych wymaga podania następujących danych:

- imienia i nazwiska

- danych teleadresowych

- roku i miejsca urodzenia

-telefonu kontaktowego do opiekunów prawnych

- adresu email

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.

4 - Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych,

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwalnie danych – stosownie do złożonego wniosku)

- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

 

5 - Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania). W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, że istnieją:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6 - Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane przekazujemy:

- podmiotom państwowym np. Urzad Gminy Lesznowola

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu realizacji płatności

- dane zawodników mazowieckim związkom sportowym ( MZPN, MWZPS,)

7 - Jak długo przechowujemy Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.

8 - Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9 - Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do realizacji transakcji handlowych, lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

10 - Skarga

Mają Państwa prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11 – Kontakt i informacje

UKS LESZNOWOLA

05-506 Lesznowola ul. Szkolna 6

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny